Nails technology
Better know nothing than half-know many things.
Nietzche-Thus Spoke Zarathustra

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Việc kinh doanh của thẩm mỹ viện

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Thẩm mỹ viện cung cấp dịch vụ toàn diện trung bình có thể thuê số kỹ thuật viên làm móng:
  • 02Một bất lợi của cá thẩm mỹ viện, dịch vụ toàn diện đối với các kỹ thuật viên làm móng là:
  • 03Sự chi trả cho các dịch vụ thực hiện được biết như:
  • 04Trong thực tế, những người thuê chỗ làm chủ kinh doanh của chính họ và chịu trách nhiệm:
  • 05Là người thuê nhân công thẩm mỹ viện, chủ thẩm mỹ viện chịu trách nhiệm:
  • 06Cuộc nói chuyện giữa bạn với nhà tuyển dụng tiềm năng ở đó thông tin được trao đổi gọi là:
  • 07Ấn tượng đầu tiên mà nhà tuyển dụng tiềm năng có về bạn xuất phát từ tất cả những điều sau đây ngoại trừ:
  • 08Những người mà nhà tuyển dụng tiềm năng của bạn có thể liên hệ để chứng nhận các khả năng của bạn được biết như:

Email      Yahoo      Print