Nails technology
There is nothing makes a man suspect much, more than to know little.
Bacon

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Việc kinh doanh của thẩm mỹ viện

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Sự chi trả cho các dịch vụ thực hiện được biết như:
  • 02Một thói quen định giá cần tránh đó là việc chào các giá được giảm:
  • 03Trông một viện thẩm mỹ chuyên về móng, bạn có cơ hội để trao đổi với các kỹ thuật viên khác cũng như là tiềm năng đối với:
  • 04Cuộc nói chuyện giữa bạn với nhà tuyển dụng tiềm năng ở đó thông tin được trao đổi gọi là:
  • 05Ấn tượng đầu tiên mà nhà tuyển dụng tiềm năng có về bạn xuất phát từ tất cả những điều sau đây ngoại trừ:
  • 06Là người thuê nhân công thẩm mỹ viện, chủ thẩm mỹ viện chịu trách nhiệm:
  • 07Khi xếp lịch một cuộc hẹn, chắc chắn biết được thông tin của khách hàng về:
  • 08Trong thực tế, những người thuê chỗ làm chủ kinh doanh của chính họ và chịu trách nhiệm:

Email      Yahoo      Print