Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Việc kinh doanh của thẩm mỹ viện

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Tiền bạn làm ra là:
  • 02Ngành công nghiệp chăm sóc móng hàng năm thực hiện kinh doanh tiêu tốn gần:
  • 03Thẩm mỹ viện cung cấp dịch vụ toàn diện trung bình có thể thuê số kỹ thuật viên làm móng:
  • 04Một bất lợi của cá thẩm mỹ viện, dịch vụ toàn diện đối với các kỹ thuật viên làm móng là:
  • 05Trông một viện thẩm mỹ chuyên về móng, bạn có cơ hội để trao đổi với các kỹ thuật viên khác cũng như là tiềm năng đối với:
  • 06Sự chi trả cho các dịch vụ thực hiện được biết như:
  • 07Khi thẩm mỹ viện trả cho bạn phần trăm nhất định của số đô la được tạo ra cho thẩm mỹ viện bạn đang nhận:
  • 08Khi một ca nhân thuê chỗ trong thẩm mỹ viện, việc này là:

Email      Yahoo      Print