Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Vi khuẩn và các tác nhân lây nhiễm khác

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Các vi sinh đơn bào nhỏ chỉ có thể nhìn thấy được qua kính hiển vi được gọi là:
  • 02Bởi vì các vi khuẩn rất nhỏ, bạn cần số lượng vi khuẩn là bao nhiêu để phủ lên đầu của một đinh ghim?
  • 03CDC có nghĩa là:
  • 04OSHA có nghĩa là:
  • 05Một vài vi khuẩn không gây bệnh. Nó còn có tác dụng trợ giúp trong:
  • 06Vi khuẩn không gây bệnh là thành phần chủ yếu của tất cả các loại vi khuẩn, nó chiếm khoảng:
  • 07Vi khuẩn gây bệnh cũng được gọi là:
  • 08Vi khuẩn gây bệnh (Desease-causing bacteria) được gọi là:

Email      Yahoo      Print