Nails technology
There is nothing makes a man suspect much, more than to know little.
Bacon

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Vi khuẩn và các tác nhân lây nhiễm khác

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Hai loại vi khuẩn tự chuyển động là vi khuẩn que và:
  • 02Bệnh AIDS được gây ra bởi một:
  • 03Việc lan truyền vi rút HIV thông qua:
  • 04Nhiễm khuẩn giai đoạn sơ khởi được xác định như một nốt có màu:
  • 05Các khách hàng bị nhiễm nấm hay khuẩn nên được điều trị bởi một:
  • 06Khả năng của cơ thể chống lại một căn bệnh được gọi là:
  • 07Các vi khuẩn và khuẩn gây bệnh sinh sản nhanh chóng trên:
  • 08Việc lan truyền các dịch nhiễm khuẩn giữa kỹ thuật viên và khách hàng được thông qua:

Email      Yahoo      Print