Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Tư vấn khách hàng

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Trong phần nào bạn nên đặt những câu hỏi và nhìn kĩ vào da và các móng của khánh hàng:
  • 02Các khuyến cáo về chăm sóc tại gia được đề nghị để:
  • 03Phiếu hồ sơ/ sức khỏe của khách hàng nên được giữ trong:
  • 04Thông tin về sức khỏe tổng quát của khách hàng nên được tìm thấy trong:
  • 05Một mục nên được ghi vào phiếu hồ sơ của khách hàng là:
  • 06Biết về sức khỏe tổng quát của khách hàng sẽ cho biết sự an toàn của việc thực hiện:
  • 07Trong một cuộc tư vấn, bạn cần đánh giá tất cả các khía cạnh ngoại trừ:
  • 08Các khuyến cáo được đưa ra sau khi:

Email      Yahoo      Print