Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Tư vấn khách hàng

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Một kỹ thuật tư vấn chuyên nghiệp bao gồm tất cả các điểm sau ngoại trừ:
  • 02Thông tin về sức khỏe tổng quát của khách hàng nên được tìm thấy trong:
  • 03Khi phiếu hồ sơ/sức khỏe của khách hàng được duy trì đầy đủ, nó cho khách hàng của bạn thấy rằng:
  • 04Khi kỹ thuật viên móng của khách hàng không có mặt, khách hàng có thể được phục vụ bằng cách tham khảo đến:
  • 05Cuộc nói chuyện mà bạn thực hiện với khách hàng trước khi bắt đầu dịch vụ được gọi là:
  • 06Phân tích và các khuyến cáo là hai phần của việc … khách hàng:
  • 07Bạn nên nghĩ về các khuyến cáo của bạn như là:
  • 08Biết về sức khỏe tổng quát của khách hàng sẽ cho biết sự an toàn của việc thực hiện:

Email      Yahoo      Print