Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Tư vấn khách hàng

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Bạn nên nghĩ về các khuyến cáo của bạn như là:
  • 02Phiếu hồ sơ/ sức khỏe của khách hàng nên được giữ trong:
  • 03Biết về sức khỏe tổng quát của khách hàng sẽ cho biết sự an toàn của việc thực hiện:
  • 04Trong một cuộc tư vấn, bạn cần đánh giá tất cả các khía cạnh ngoại trừ:
  • 05Sự an toàn của khách hàng phụ thuộc vào … của bạn:
  • 06Cơ hội đầu tiên của bạn để phác họa các bản thân như một người chuyên nghiệp trước khách hàng của bạn là:
  • 07Sự khác biệt giữa một người chuyên nghiệp và chỉ là “làm móng” là:
  • 08Thông tin về sức khỏe tổng quát của khách hàng nên được tìm thấy trong:

Email      Yahoo      Print