Nails technology
There is nothing makes a man suspect much, more than to know little.
Bacon

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Tư vấn khách hàng

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Khi phiếu hồ sơ/sức khỏe của khách hàng được duy trì đầy đủ, nó cho khách hàng của bạn thấy rằng:
  • 02Một kỹ thuật tư vấn chuyên nghiệp bao gồm tất cả các điểm sau ngoại trừ:
  • 03Biết về sức khỏe tổng quát của khách hàng sẽ cho biết sự an toàn của việc thực hiện:
  • 04Cơ hội đầu tiên của bạn để phác họa các bản thân như một người chuyên nghiệp trước khách hàng của bạn là:
  • 05Trong một cuộc tư vấn, bạn cần đánh giá tất cả các khía cạnh ngoại trừ:
  • 06Những thông tin được lấy trên phiếu hồ sơ/sức khỏe khách hàng gồm tất cả các thông tin sau ngoại trừ:
  • 07Một mục nên được ghi vào phiếu hồ sơ của khách hàng là:
  • 08Các khuyến cáo về chăm sóc tại gia được đề nghị để:

Email      Yahoo      Print