Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Móng và các rối loạn của nó

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Thuật ngữ kỹ thuật cú móng là:
  • 02Các nhiễm nấm thường xảy ra hơn ở:
  • 03Tình trạng khi có một cục máu đông hình thành dưới thân móng trên, thường là do một thương tổn đối với thân móng gọi là:
  • 04Phàn da quanh móng còn được gọi là:
  • 05Hợp chất chính tạo nên thân móng trên là protein dạng sợi gọi là:
  • 06Sự kết hợp của biểu bì mô nền và biểu bì dưới móng là:
  • 07Nhiệt độ lạnh ảnh hưởng đến sự phát triển của móng:
  • 08Một thuật ngữ khác của móng mọc vào trong (ingrow nail) là:

Email      Yahoo      Print