Nails technology
There is nothing makes a man suspect much, more than to know little.
Bacon

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Móng và các rối loạn của nó

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Sự tiêu biến của móng được biết đến như là:
  • 02Trùng roi pseudomonas aeruginosa là một vi khuẩn có thể tìm thấy:
  • 03Sự kết hợp của biểu bì mô nền và biểu bì dưới móng là:
  • 04Tình trạng nào của móng khi móng đạt đến đầu ngón tay, và có hình dạng giống một chiếc kèn trompet có tổ chức hình chop nón:
  • 05Một tổn thương móng tạo ra một cổng xâm nhập là có khả năng:
  • 06Một bác sĩ chuyên khoa da là:
  • 07Các nếp gấp trong da tạo nên rãnh móng được biết như là:
  • 08Hình mặt trăng màu hơi trắng duoiws thân móng trên là:

Email      Yahoo      Print