Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Móng và các rối loạn của nó

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Các nhiễm nấm thường xảy ra hơn ở:
  • 02Việc rời của thân móng xảy ra trong các móng tay và móng chân được gọi là:
  • 03Sự viêm nặng của móng trong có cục mô cơ mọc ra từ thân móng đến phần thân móng trên được biết đến như:
  • 04Thuật ngữ kỹ thuật cú móng là:
  • 05Các chức năng của móng bình thường gồm tất cả các chức năng sau ngoại trừ:
  • 06Tốc độ mọc trung bình của móng tay là:
  • 07Thời gian để thay thế một móng tay là 6 tháng và 1 móng chân là:
  • 08Nhiệt độ lạnh ảnh hưởng đến sự phát triển của móng:

Email      Yahoo      Print