Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Hóa học sản phẩm móng giản đơn

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Một phân tử nước có thể được tách ra thành:
  • 02Khi nước biến thành nước đá, đó là:
  • 03Một chất hóa học hòa tan một chất khác được gọi là:
  • 04Gắn kết là tốt nhất khi thân móng trên:
  • 05Một tỷ monomer có thể kết nối trong vòng chưa tới:
  • 06Một monomer kết nối các chuỗi polyme khác nhau được gọi là:
  • 07Các móng giả lưu hóa bằng đèn nói chung dùng:
  • 08Tất cả các lớp phủ dưới đây đều là các lớp phủ bay hơi ngoại trừ:

Email      Yahoo      Print