Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Hóa học sản phẩm móng giản đơn

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Tất cả các lớp phủ dưới đây đều là các lớp phủ bay hơi ngoại trừ:
  • 02Một phân tử nước có thể được tách ra thành:
  • 03Một chất xúc tác có thể khiến cho một phản ứng hóa học xảy ra:
  • 04Khi chất khơi mào chạm vào một monome có thể:
  • 05Để bán một sản phẩm bạn nên thực hiện tất cả các việc sau ngoại trừ:
  • 06Các chuỗi phân tử khổng lồ gọi là:
  • 07Việc giũa quá thân móng trên có thể gây:
  • 08Bạn luôn phải để một khoảng trống giữa da và sản phẩm:

Email      Yahoo      Print