Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Hình ảnh chuyên nghiệp của bạn

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Quần áo bạn mặc nên:
  • 02Thời gian để chuẩn bị ghế chăm sóc bàn và móng cho khách hàng và làm vệ sinh các dụng cụ của bạn là khi các khách hàng?
  • 03Thời gian biểu của bạn hàng ngày nên gồm tên khách hàng để bạn có thể?
  • 04Thái độ của bạn đối với khách hàng nên luôn là?
  • 05Để hòa thuận với các đồng nghiệp bạn nên
  • 06Nếu bạn có một vấn đề hay câu hỏi gì về công việc của mình bạn nên thảo luận với?
  • 07Nguồn quảng cáo tốt nhất của bạn để có khách hàng mới là?
  • 08Khi bạn và các đồng sự của bạn tuân thủ đạo đức nghề nghiệp thẩm mỹ viện của bạn trở nên:

Email      Yahoo      Print