Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Hình ảnh chuyên nghiệp của bạn

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Các vấn đề cá nhân nên luôn được:
  • 02Quần áo bạn mặc nên:
  • 03Khi bạn và các đồng sự của bạn tuân thủ đạo đức nghề nghiệp thẩm mỹ viện của bạn trở nên:
  • 04Thời gian biểu của bạn hàng ngày nên gồm tên khách hàng để bạn có thể?
  • 05Nếu một khách hàng tham phiền về một kỹ thuật viên khác bạn nên:
  • 06Để hòa thuận với các đồng nghiệp bạn nên
  • 07Thái độ của bạn đối với khách hàng nên luôn là?
  • 08Bà Smith luôn khó để làm hài lòng được bà ta đặc biệt hôm nay bà ta đặc biệt cau có. Để làm việc được với bà ta bạn nên?

Email      Yahoo      Print