Nails technology
There is nothing makes a man suspect much, more than to know little.
Bacon

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Hình ảnh chuyên nghiệp của bạn

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Cách thức bạn ứng xử với những người khách khi làm việc  trong thẩm mỹ viện được gọi là?
  • 02Nếu bạn duy trì lịch cuộc hẹn của mình các khách hàng sẽ nghĩ bạn là?
  • 03Thời gian để chuẩn bị ghế chăm sóc bàn và móng cho khách hàng và làm vệ sinh các dụng cụ của bạn là khi các khách hàng?
  • 04Thời gian biểu của bạn hàng ngày nên gồm tên khách hàng để bạn có thể?
  • 05Khi cuộc hẹn của bạn diễn ra trễ một chút, khi khách hàng đến nên?
  • 06Thái độ của bạn đối với khách hàng nên luôn là?
  • 07Để tạo cho khách cảm giác được chào đón, khi có khách hàng mới đến nên?
  • 08Bà Smith luôn khó để làm hài lòng được bà ta đặc biệt hôm nay bà ta đặc biệt cau có. Để làm việc được với bà ta bạn nên?

Email      Yahoo      Print