Nails technology
Better know nothing than half-know many things.
Nietzche-Thus Spoke Zarathustra

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Giải phẫu học và sinh lí học

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Số lượng các hệ của cơ thể là:
  • 02Nền tảng vật lý của cơ thể là:
  • 03Bộ xương được cấu tạo gồm :
  • 04Xương duy nhất trong cơ thể không cứng tuyệt đối là:
  • 05Xương là một mô liên kết cứng gồm các tế bào xương gọi là:
  • 06Xương được bao bọc bởi một lớp mô liên kết đặc biệt gọi là:
  • 07Các dải mô xơ nâng đỡ các khớp được gọi là:
  • 08Mắt cá và cổ tay là:

Email      Yahoo      Print