Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Câu hỏi thi nails tiếng Việt mới nhất phần 1

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Vi trùng gây bệnh thường được gọi là
  • 02Vi trùng được quan sát rõ nhất với sự trợ giúp của
  • 03Tế bào của vi trùng sinh sản chỉ đơn giản bằng cách phân chia
  • 04Một số loại vi trùng có khả năng di chuyển bằng cách sử dụng
  • 05Giai đoạn thụ động của vi trùng được gọi là
  • 06Mụt nhọt là một ví dụ của
  • 07Sự kháng bệnh còn gọi là
  • 08Một ví dụ của sự nhiễm trùng toàn bộ là

Email      Yahoo      Print