Nails technology
Better know nothing than half-know many things.
Nietzche-Thus Spoke Zarathustra

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Các móng tip

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Nhỏ một giọt keo dán lên chỗ nối giữa thân móng thật và móng típ nhằm:
  • 02Để tránh các bọt khí nổi lên trong chất dán, chất dán có thể được bôi lên:
  • 03Móng tip nhân tạo không nên che phủ nhiều hơn thân móng trên thật một tỉ lệ bằng:
  • 04Móng típ được gắn vào móng thật để giúp cho các móng của khách hàng tăng thêm:
  • 05Chất dán được bôi lên:
  • 06Các móng tip với kích cỡ thích hợp sẽ che phủ thân móng trên từ:
  • 07Chất dán nên được bôi:
  • 08Không bao giờ cắt móng tip bằng kềm bởi vì bạn có thể làm gây tổn hại đến:

Email      Yahoo      Print