Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Các móng tip

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Điểm tiếp xúc cho móng tip giả và thân móng thật được gọi là:
  • 02Các phần lõm là đầy:
  • 03Móng tip nhân tạo không nên che phủ nhiều hơn thân móng trên thật một tỉ lệ bằng:
  • 04Trước khi tiến hành làm móng tip, khách hàng nên rửa tay của mình với:
  • 05Chà nhẵn thân móng trên nhằm loại bỏ:
  • 06Các móng tip với kích cỡ thích hợp sẽ che phủ thân móng trên từ:
  • 07Quy trình làm đầu móng típ được thực hiện bắt đầu với:
  • 08Chất dán nên được bôi:

Email      Yahoo      Print