Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Các móng bọc

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Khi chất dán được bôi lên lớp bọc lụa, lớp bọc trở nên:
  • 02Lớp bọc lanh phải được phủ trùm lên với nước sơn màu vì nó:
  • 03Thuốc tẩy nước sơn khiến lớp bọc giấy bị:
  • 04Đầu nhọn của dụng cụ bôi chất dán lên móng được gọi là:
  • 05Các quy trình làm móng bọc bắt đầu trên:
  • 06Chất dán được bôi lên tất cả mười móng trên:
  • 07Vải cần được cắt tới:
  • 08Hai lớp chất dán cuối cùng trong một lớp bọc vải được bôi:

Email      Yahoo      Print