Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Các móng Acrylic (móng bột)

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Khi lò phản ứng hoàn tất quá trình của mình, nó được gọi là:
  • 02Dung dịch acrylic được biết như:
  • 03Các chất phụ gia đặc biệt được trộn vào trong dung dịch để:
  • 04Cây cọ tốt nhất cho việc đắp móng acrylic được làm từ:
  • 05Cố gắng gỡ bỏ acrylic với bấm móng có thể tổn hại nghiêm trọng móng thật:
  • 06Khi chất xúc tác tiếp xúc với monomer:
  • 07Các hộp nhỏ chứa keo nên đươc mua bởi vì:
  • 08Khi giũa các sản phẩm acrylic không mùi bạn nên giũa:

Email      Yahoo      Print