Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Bán các sản phẩm và dịch vụ móng

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Cuộc hẹn khách hàng diễn ra trong cùng một ngày vao cùng một thời gian được gọi là:
  • 02Việc xếp lịch trước là một cách tốt để:
  • 03 Một trong những bước căn bản của việc bán hàng là:
  • 04Khi một khách hàng quyết định mua một sản phẩm hay dịch vụ, bạn đã:
  • 05Không làm giảm giá trị của các dịch vụ của bạn bằng các chiết khấu giá, thay vì cố gắng:
  • 06Để khuyến khích việc bán lẻ, hãy chào khách hàng của bạn mọi thứ sau đây ngoại trừ:
  • 07Một cách rất tuyệt để quảng bá những ngày lễ và các sự kiện suốt cả năm có thể được thực hiện bằng cách tạo ra và sử dụng:
  • 08Cho những dịp đặc biệt, khách hàng có thể muốn làm tiệp các móng của họ với:

Email      Yahoo      Print