Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Bán các sản phẩm và dịch vụ móng

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Khi một khách hàng có các phản đối giá trị với một sản phẩm, dịch vụ bạn nên:
  • 02Khi một khách hàng quyết định mua một sản phẩm hay dịch vụ, bạn đã:
  • 03Việc gợi ý các sản phẩm và dịch vụ để khách hàng mua được gọi là:
  • 04Bạn sẽ thành công trong việc chào bán gợi ý khi bạn có thể khớp các dịch vụ và sản phẩm với những điều sau đây của khách hàng của mình:
  • 05Khi một khách hàng sắp xếp một cuộc hẹn khách, đưa cho họ “thẻ nhắc” bằng cách viết ngày và giờ trên:
  • 06Việc xếp lịch trước là một cách tốt để:
  • 07Cuộc hẹn khách hàng diễn ra trong cùng một ngày vao cùng một thời gian được gọi là:
  • 08Tỷ lệ duy trì khách hàng của bạn đo loại khách hàng của bạn:

Email      Yahoo      Print