Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Bán các sản phẩm và dịch vụ móng

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Tỷ lệ duy trì khách hàng của bạn đo loại khách hàng của bạn:
  • 02 Một trong những bước căn bản của việc bán hàng là:
  • 03Cho những dịp đặc biệt, khách hàng có thể muốn làm tiệp các móng của họ với:
  • 04Cách bán sản phẩm là nói với các khách hàng về chúng:
  • 05Để khuyến khích việc bán lẻ, hãy chào khách hàng của bạn mọi thứ sau đây ngoại trừ:
  • 06Bạn nên bán cho khách hàng của mình các sản phẩm họ cần cho:
  • 07Một cách rất tuyệt để quảng bá những ngày lễ và các sự kiện suốt cả năm có thể được thực hiện bằng cách tạo ra và sử dụng:
  • 08Không làm giảm giá trị của các dịch vụ của bạn bằng các chiết khấu giá, thay vì cố gắng:

Email      Yahoo      Print