Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Bài kiểm tra I

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Giũa móng chân được sử dụng để gỡ bỏ:
  • 02Mắt có thể bị tổn hại bởi … không được che chắn đúng cách
  • 03Các vấn đề cá nhân của bạn nên được:
  • 04Tình trạng phổ biến mà trong đó phần da quanh móng chẻ được biết đến như là:
  • 05Thật là nguy hiểm khi đánh giá một hóa chất có an toàn hay không bởi … của nó.
  • 06Trong, trắng và hồng là các màu của:
  • 07Cảm giác hơi dinh dính của bề mặt móng acrylic không mùi chỉ ra rằng các móng:
  • 08Tầng biểu bì có các tế bào trông giống các hạt nhỏ:

Email      Yahoo      Print