Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 8 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Tạo cho làm da sậm là do da tiếp xúc đến_____ của mặt trời
  • 02Cách tốt nhất bạn bảo vệ chính bạn và khách chống lại nhiễm trùng là:
  • 03Khi điều kiện không thích hợp cho việc sinh sản, vi trùng sẽ trú núp, sau đó tạo lớp vỏ bọc gọi là:
  • 04Sau khi gỡ bỏ móng giả keo còn sót lại được lấy đi bằng cách dùng:
  • 05Danh từ y khoa của da chai (callus) là:
  • 06Vi trùng bacilli và spirilla tự di chuyển giống như các vảy cấu tạo của sợi tóc được biết là:
  • 07Để bảo vệ tay và móng khi làm công việc nhà, người khách sẽ mang:
  • 08Vải bọc dày (linen) là:

Email      Yahoo      Print