Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 8 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Sculptured nails được biết như là:
  • 02Lịch trình hẹn cho việc bảo quản cho móng bột acrylic là cứ mỗi:
  • 03Điều đúng và sai khi bạn tiếp xúc trực tiếp với khách, chủ và bạn đồng nghiệp được gọi là:
  • 04Bắp thịt có thể đẩy dựng, nổi gai (nổi da gà) được gọi là:
  • 05Cái giũa giấy, đó là ví dụ của một món đồ:
  • 06Nếu móng tip phủ lên mặt móng từ cạnh này đến cạnh kia là:
  • 07Kiểu French manicure có thể tạo ra qua dạng:
  • 08Nhúng vào nước làm cứng lại là:

Email      Yahoo      Print