Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 8 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Đơn vị căn bản của tất cả sự sống (sinh chất) được gọi là:
  • 02Có bao nhiêu loại vi trùng có thể tìm thấy ở mọi nơi:
  • 03Hành động gây nguy hiểm chung quanh các hóa chất làm móng tay là:
  • 04Sự tham khảo với khách hàng là một cuộc đàm thoại giữa bạn với khách trước khi:
  • 05Tình trạng mà móng bị lỏng từ đệm móng là:
  • 06Điều đúng và sai khi bạn tiếp xúc trực tiếp với khách, chủ và bạn đồng nghiệp được gọi là:
  • 07Cái giũa giấy, đó là ví dụ của một món đồ:
  • 08Trong cách đắp bột, đầu móng được tạo với:

Email      Yahoo      Print