Nails technology
There is nothing makes a man suspect much, more than to know little.
Bacon

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 7 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Các tuyến mồ hôi của Smith giúp:
  • 02Luật và điều lệ của ngành thẩm mỹ tiểu bang:
  • 03Trong lúc cắt nhiều da dư quanh móng của khách, Annie rủi cắt đứt da chảy máu. Annie sẽ dùng gì để cầm máu:
  • 04Trong lúc làm chân, Anita sẽ dùng cái gì để ngăn ngón chân của khách:
  • 05Tên y học của móng tay là:
  • 06Annie dùng loại bột không mùi. Sự khách biệt với bột thường là loại không mùi:
  • 07Đường da mỏng ở nền móng kéo dài từ da ở thành móng là:
  • 08Thính giác (nghe), khứu giác (ngửi), vị giác (nếm), xúc giác (sờ) và thị giác (nhìn) của Katherine đều tốt. Năm giác quan của cô được kiểm soát bởi hệ thống_____ thần kinh:

Email      Yahoo      Print