Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 5 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Cơ thịt 2 bắp để bao bọc:
  • 02Hiện tượng đồng hóa (nhận năng lượng) và dị hóa (tiêu hao năng lượng) được gọi chung là:
  • 03Để đạt được  kết quả tốt nhất trong khi sơn móng tay thợ làm móng nên:
  • 04Tác dụng của bột đá đá bọt khi làm móng tay:
  • 05Khi làm móng tay nếu dùng dụng cụ với sức ép mạnh ở gốc móng tay có thể:
  • 06Tác dụng của việc đẩy lùi da tay:
  • 07Chất chùi nước sơn làm da tay bị khô nếu:
  • 08Luật lệ của hội đồng tiểu bang khi thợ làm móng dùng giũa giấy cho khách là:

Email      Yahoo      Print