Nails technology
Better know nothing than half-know many things.
Nietzche-Thus Spoke Zarathustra

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 3 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Xương đòn cánh tay là thành phần chính của:
  • 02Đối với móng nhân tạo điều kiện nào làm cho nấm sinh sản?
  • 03Thời gian mà thẩm mỹ viện và thợ làm móng tay phải đổi lại bằng hành nghề là:
  • 04Trong tiệm lamg móng  chỗ chứa khăn bẩn nên là:
  • 05Trước khi đắp móng mà chạm tay vào móng thật sẽ gây ra:
  • 06Xương xuyên tám nằm về phía:
  • 07Da dày nhất nằm ở đâu trên cơ thể?
  • 08Bệnh mục móng (onychomycosis) còn đươc gọi với tên là:

Email      Yahoo      Print