Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 3 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Đối với móng nhân tạo điều kiện nào làm cho nấm sinh sản?
  • 02Bàn tay và cánh tay trước có tất cả bao nhiêu xương?
  • 03Không được dùng phèn cục hoặc viết chì cầm máu để:
  • 04Chất nào không phải là chất sát trùng trong những chất sau đây?
  • 05Các hình dạng cơ bản của móng:
  • 06Móng được tạo ra để bảo vệ:
  • 07Bạn xử lý thế nào nếu khách hàng bị bệnh onychophagy?
  • 08Những bộ phận cần tránh làm tổn thương khi làm fill cho khách :

Email      Yahoo      Print