Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

900 câu hỏi thi nails ( Phần 3 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Trong tiệm lamg móng  chỗ chứa khăn bẩn nên là:
  • 02Trước khi đắp móng mà chạm tay vào móng thật sẽ gây ra:
  • 03Tiêu diệt cả vi trùng dùng chất nào?  • 04Da dày nhất nằm ở đâu trên cơ thể?
  • 05Tác dụng của xương là bảo vệ các chức năng bên trong khi bị tổn thương tham gia quá trình chuyển động cơ thể, tạo hình dáng và sức mạnh cho cơ thể, cơ thể con người có tổng cộng bao nhiêu xương:
  • 06Trong cơ thể người cơ quan nào là lớn nhất?
  • 07Lớp thứ 2 của da sau biểu bì là:
  • 08Khi sơn từ nền móng đến đâu, làm cách nào là đúng nhất?
  • 09Móng dầu giúp ngăn ngừa tình trạng nào sau đây?
  • 10Tác dụng của việc khử trùng móng cho khách trước khi đắp móng bột:
Email      Yahoo      Print