Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Khi cần bạn có thể tìm những tin tức về sự sử dụng an toàn  của sản phẩm ở đâu?
  • 02Đức tính nào của người thầm mỹ sẽ làm cho khách kính trọng và trung thành:
  • 03Phản ứng của khách hàng lần đầu tiên làm móng giả :
  • 04Điều chủ yếu trong những nội dung của bản M.S.D.S là:
  • 05Người không có trách nhiệm trong việc khử trùng dụng cụ là:
  • 06Khi đắp móng acrylic, tiến trình kết thúc được gọi là gì?
  • 07Bạn làm móng chân cho khách mà thấy chân người đó nổi đầy mụn nược bạn sẽ:
  • 08Hóa chất nào dễ bị bắt lửa (dễ cháy)?

Email      Yahoo      Print