Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Bắp thịt vươn dài xuống cẳng tay trước được gọi là:
  • 02Điều nào dưới đây không là vi phạm vào luật của ngành thẩm mỹ:
  • 03Tác dụng của việc xoa bóp tay kết hợp với chăm sóc móng tay sẽ giữ cho da và tay:  • 04Dung dịch acrylic có cấu trúc hóa học là:
  • 05Đức tính nào của người thầm mỹ sẽ làm cho khách kính trọng và trung thành:
  • 06Bạn cảm thấy thế nào khi bị chất primer dính lên da?
  • 07Những vật liệu tiếp xúc trực tiếp với khách mà không thể diệt trùngta sẽ xử lý bằng cách:
  • 08Dùng chất gì để đổi nước sơn trên móng giả?
  • 09Thuật ngữ chung dùng để gọi phần da nằm dưới đầu móng là:
  • 10Chất primer có tác dụng gì khi bạn đắp móng bột?
Email      Yahoo      Print