Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Ngoài tuyến mồ hôi, tóc, tuyến dầu thì cấu trúc nào sau đay phụ thuộc vào da
  • 02Trên móng có những đốm trắng có tên gọi là gì?
  • 03O.S.H.A được viết tắt của:  • 04Trước khi đắp móng bột bạn dùng vật gì để làm nhám bề mặt?
  • 05Điều chủ yếu trong những nội dung của bản M.S.D.S là:
  • 06Thuật ngữ chung dùng để gọi phần da nằm dưới đầu móng là:
  • 07Dung dịch acrylic có cấu trúc hóa học là:
  • 08Đối với hộp đựng dung dịch khử trùng bạn phải làm gì?
  • 09Để làm bột acrylic loãng ra bạn sẽ làm thế nào?
  • 10Khi sử dụng chất diệt trùng đồ nghề theo tiêu chuẩn E.P.A, bạn nên:
Email      Yahoo      Print