Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Để làm tốt việc tháo móng acrylic bạn nên:
  • 02Những chỗ nào thường bị keo chảy tràn lên?
  • 03Trên đầu móng tip (móng giả) c ó những đốm trắng, gọi là gì?  • 04Người có bằng làm móng tay làm được tất cả các dịch vụ trừ:
  • 05Khi đang đặt tip (móng giả), keo chảy tràn lên da khách bạn sẽ làm gì?
  • 06Bạn vô tình cắt phải da khách làm chay máu khi cắt da dư quanh móng, bạn sẽ dùng chất gì để cầm máu?
  • 07Chất xúc tác có tác dụng gì?
  • 08Triệu chứng của bệnh Leuconychia (móng hột gạo) là:
  • 09Giấy vá móng dùng để làm gì?
  • 10Phản ứng của khách hàng lần đầu tiên làm móng giả :
Email      Yahoo      Print