Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Trên móng có những đốm trắng có tên gọi là gì?
  • 02Bắp thịt vươn dài xuống cẳng tay trước được gọi là:
  • 03O.S.H.A được viết tắt của:  • 04Khi khách hàng bị thương trong quá trình làm móng, ta sẽ dùng dung dich peroxide 3% cho việc gì?
  • 05Khi cần bạn có thể tìm những tin tức về sự sử dụng an toàn  của sản phẩm ở đâu?
  • 06Điều chủ yếu trong những nội dung của bản M.S.D.S là:
  • 07Thuật ngữ chung dùng để gọi phần da nằm dưới đầu móng là:
  • 08Trong giờ nghỉ trưa bạn có thể ăn trưa ở:
  • 09Những vật liệu tiếp xúc trực tiếp với khách mà không thể diệt trùngta sẽ xử lý bằng cách:
  • 10Tác dụng của primer
Email      Yahoo      Print